Mateřská škola Kochánky Mateřská škola Kochánky
Kontakt
Kochánky 146,
Předměřice nad Jizerou
294 74

+420 605 863 256
skolka@kochanky.cz

Mateřská škola Kochánky se nachází na kraji obce Kochánky v budově, která původně sloužila jako základní škola a poté i jako škola mateřská. Budova byla postavena v roce1908 a s přestávkami vždy sloužila ke vzdělávání dětí nebo žáků. Prostory pro mateřskou školu prošly v roce 2012 celkovou rekonstrukcí, aby v roce 2013 mohla být Mateřská škola Kochánky opět využívána ke vzdělávacím účelům.

Mateřská škola Kochánky je jednotřídní vesnickou školou s kapacitou 21 dětí, která umožňuje rodinné prostředí a individuální přístup. V okolí školy je krásná příroda (louky, pole, řeka Jizera, rybníky, sportovní hřiště, les) a rádi ji využíváme k vycházkám, k ekologickým aktivitám, průzkumům a poznávání světa... Mateřská škola je provázaná s děním v obci a spolupracuje při kulturních akcích obce. Obec Kochánky má veliký zájem na chodu a rozvoji mateřské školy.

Naším cílem je vytvořit optimální podmínky pro všestranný rozvoj dětí. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem „Za plotem je krásný svět, objevme ho spolu hned “, který směřuje k harmonickému rozvoji dětské osobnosti s ohledem na individualitu každého dítěte.

Školní vzdělávací program Mateřské školy Kochánky je zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vychází z našich současných poměrů, z přirozeného prostředí, ve kterém děti vyrůstají a jsou jim blízké. Naše mateřská škola má blízko k přírodě, proto je pro nás důležitá enviromentální výchova, zvyky a tradice.

Hlavní snahou našeho programu je zajistit zdraví dítěte, jeho duševní pohodu, rozvinout jeho touhu poznávání a objevování, umožnit dětem porozumět okolnímu světu, učit se žít mezi lidmi, probudit v dětech chuť poznávat všechno kolem sebe, včetně kulturního bohatství, tvořit a učit se.

Smyslem práce podle programu je nabídnout dětem promyšlené příležitosti, které jim umožní prožít, zažít, objevit, vyzkoušet si, rozhodnout a naučit se. Je důležité se vždy zamyslet nad tím, proč to děti mají dělat a neřešit způsob jak.

Mezi základní principy naší práce patří respektování rozdílných potřeb a možností u jednotlivých dětí, střídmost, vlídnost a porozumění. Důležité je, aby se všechny děti v prostředí naší školky cítily sociálně dobře, měly pocit bezpečí a naplnění svých potřeb a nepoznaly pocit méněcennosti.

Snažíme se rozvíjet a posilovat sebevědomí a sebedůvěru dítěte tak, aby bylo vzhledem ke svému věku samostatné, nebálo se odlišovat od ostatních, uplatnilo své potřeby a vůli. Je nutné posilovat jeho pozitivní citové ladění, citovou kultivovanost ve vztahu ke svému okolí, k lidem, přírodě, k umění, životu i světu.

Vytváříme takové podmínky, aby se děti učily žít ve společnosti ostatních, aby dokázaly navazovat a udržovat vztahy s ostatními, aby se učily spolupodílet na různých činnostech, aby měly pocit sounáležitosti a porozumění pro potřeby jiných a aby se dokázaly prosazovat, ale s ohledem na druhé. K těmto podmínkám neodmyslitelně patří dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti.

Důležité je uspokojovat širokou nabídkou zvídavost dítěte a posilovat jeho touhu po vědění a učení, zprostředkovat mu poznatky o světě, technice, přírodě, životu a umění přiměřené jeho věku. Důležitou složkou je orientace v životních a mravních hodnotách, se kterou úzce souvisí láska k člověku a všemu živému a touha po dalším poznávání a učení.

Není možné opomenout fyzické zdraví a zdatnost dítěte, které je velkou předností každého jedince, a proto je třeba u dětí vytvářet podmínky ke zdravému životnímu stylu. Každý jedinec by měl o své zdraví pečovat, a proto je součástí našeho programu i rozvíjení dovedností, které jsou potřebné k ochraně zdraví a k celkové bezpečnosti každého člověka. S tím úzce souvisí i ochrana i tvorba životního prostředí, které má na zdraví člověka velký podíl.

Pro splnění těchto úkolů je třeba vnímat celou osobnost dítěte jako jedinečnou, získat ho ke spolupráci, probudit v něm potřebu podílet se na všem dění kolem sebe a dovést ho k citlivému a citovému prožívání všech skutečností lidského života.

Filozofií naší MŠ je naučit děti milovat a ctít člověka i život ve všech jeho podobách, poznávat a chránit kulturní bohatství přírodu a celý svět. Položit základy k celoživotnímu vzdělávání a rozvoji osobnosti.